DANISH: (For english, read below)

Ansøgning om ombytning
Hvis du vil ansøge om ombytning af dit udenlandske kørekort til et dansk kørekort, skal du henvende dig til en af landets kommuner.
Dokumentation for hvem du er
Når du indleverer din ansøgning til en af landets kommuner, skal du dokumentere din identitet. Du skal derfor medbringe dit eventuelt tidligere udstedte kørekort af EU-modellen eller dit gyldige pas. Hvis du ikke har det, skal du i stedet medbringe din originale dåbs-, navne- eller fødselsattest, sundhedskort eller andet egnet legitimation, samt billedlegitimation.

Det er vigtigt, at dit personnummer tydeligt fremgår af legitimationen. Ellers skal du medbringe et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor dit personnummer tydeligt fremgår.

Hvis du ikke har fået et personnummer, og din fødselsdato og dit navn ikke tydeligt fremgår af legitimationen, skal du medbringe et legitimationspapir udstedt af en offentlig myndighed, hvor din fødselsdato og dit fødested tydeligt fremgår.

Hvis dit fulde og anvendte navn ikke fremgår af dine legitimationspapirer, kan du blive anmodet om at dokumentere navneændringen ved forevisning af vielsesattest, navnebevis eller dokumentation for anmeldelse til vielsesmyndigheden eller folkeregisteret.

Andre dokumenter du skal medbringe:

 • Dit kørekort.
 • Gyldig opholdstilladelse eller opholdsbevis, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger eller lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.
 • Lægeattest, som er udstedt af din egen læge, hvis dit kørekort ikke er udstedt på Færøerne, i Grønland eller i et EU- eller EØS-land.
 • Et godkendt pas foto
 • Hvis du ansøger i gruppe 1-ordningen, skal du i forbindelse med ansøgningen afgive en skriftlig erklæring på tro og love om, at du ikke har været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.
 • Hvis du ansøger i gruppe 2-ordningen, skal du i forbindelse med ansøgningen afgive en skriftlig erklæring på tro og love om at have haft og gjort brug af din førerret til kategori B (almindelig bil) i de seneste 2 år og afgive en skriftlig erklæring på tro og love om ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år, og at førerretten i øvrigt ikke er begrænset eller givet på særlige vilkår.

Oversættelse af kørekortet 
Du skal være opmærksom på, at kommunen har mulighed for at kræve en oversættelse af dit kørekort i forbindelse med en ombytningssag. Hvis kørekortet er udfærdiget med latinske bogstaver, eller der er tale om et kørekort fra et EU-land eller et EØS-land, vil en oversættelse som udgangspunkt ikke være nødvendig.

Oversættelsen skal være udført af en translatør eller en oversætter, der er godkendt af Rigspolitiet. Du skal selv afholde udgifterne til oversættelsen.

Applying to exchange your driving license 
If you would like to apply to exchange your foreign driving license for a Danish driving licence, you need to contact one of the municipalities in the country.

Documentation to prove who you are 
When you submit your application to one of the municipalities in the country, you will have to document your identity. You must therefore bring your current EU driving license or a valid passport. If you do not have either of these, you must instead bring an original copy of your baptismal or birth certificate, your Health Insurance Card or some other suitable proof of identity along with a piece of photo identification.

It is important that your Civil Registration Number (CPR) is clearly displayed on your ID, otherwise you will need to bring an identification document issued by a public authority on which your Civil Registration Number is clearly displayed.

If you have not yet been issued a Civil Registration Number and your date of birth and your name are not clearly displayed on your ID, you must bring an identification document issued by a public authority on which your date and place of birth are clearly displayed.

If your full and correct name does not appear on your identification papers, you may be requested to document a change of name by presenting a wedding certificate, a certificate of name change or documentation of a filing with a marriage authority or national registration office.

Other documents you must bring with you:

 • Your current driving license.
 • A valid residence permit or other documentation of residence if you are not a citizen of Denmark or a Nordic country or are not authorised to reside in Denmark without permission.
 • A medical certificate issued by your own doctor, if your driving license was not issued in the Faroe Islands, Greenland or in an EU or EEA country.
 • A passport photo
 • If you are applying under the Group 1 scheme, when you apply you must provide a written declaration on honour that you have not had your driving license revoked within the last five years and, in addition, that your right to drive has not been restricted or made conditional in any way.
 • If you are applying under the Group 2 scheme, when you apply you must provide a written declaration on honour that you have had and have used your driving license for category B (regular car) within the last two years and also provide a written declaration on honour that you have not had your driving license revoked within the last five years and that your right to drive has not been restricted or made conditional in any way.

Translation of driving licenses 
Please note that the municipalities have a right to obtain a translation of your driving license. As a rule, a translation will be required unless the information on the driving license is printed in English or the driving license has been issued from an EU or an EEA country.